Dialogisk læsning

Den dialogiske læsning beskriver en læseform, hvor der sker en oplæsning for barnet – og undervejs samtales om indholdet – det, der læses om. Samtalen knytter barnets oplevelser til indholdet, både tidligere erfaringer og forestillinger om, hvad der kommer til at ske i fortællingen, eller forestillinger om, hvad barnet ville gøre i lignende situationer.

Når der læses op for et barn, hvor der anvendes dialogisk læsning, gives der tid til nærvær og interesse for det, barnet kommer til at tænke på i sammenhængen. Samtalen er her af uvurderlig betydning for at forstå et barns tankeverden. Situationen rummer derfor interesse og nysgerrighed for barnet, og samtidig anerkendelse af, at barnets tanker og følelser er ”gode nok”. Dette styrker selvværdet hos barnet – så barnet kan føle sig set, hørt og anerkendt som “god nok”.

Selvværdet er en grundlæggende følelse i en sund udvikling. Det er derfor af stor betydning, at barnet tilbydes stunder i sin hverdag, der fremmer denne gode udvikling – hvor det bliver set og hørt – men på en måde, hvor der er tilknyttet ro og vigtige temaer, som medvirker til, at barnet kan styrke sine sociale kompetencer på en positiv og givende måde.

Når barnet i den dialogiske læsning får mulighed for sammen med en voksen at tænke tilbage på oplevelser og handlinger, og at tænke fremad og forestille sig, hvad der kan ske, hvis Emma gør, eller hvis jeg gør…. Styrkes de sociale kompetencer. Dette sker, fordi barnet trænes i at forestille sig mulige konsekvenser i sammenhænge med sociale situationer. Her trænes indlevelse og mentalisering. Denne form for tænkning kan senere bruges i sociale situationer, hvor barnet kan bruge sine erfaringer fra den dialogiske læsning.

I sammenhæng med de sociale kompetencer tænker jeg først og fremmest på den følelsesmæssige side af situationer, der ordsættes – hos barnet selv og i forhold til andre. Ved den dialogisk læsning gives større mulighed for at ordsætte dette sammen med barnet.

Udover den psykologiske side af formålet med at bruge den dialogiske læsning, er der en sidegevinst vedrørende øgning af ordforråd, såvel i forhold til det skrevne ord, men også i forhold til samtalen omkring bogen.

Herved styrkes barnets evne for at bruge sproget: at høre og opfatte ordene og sætningerne, der tilsammen giver en sammenhængende mening – og at formulere sig i samtalen – at modtage respons og svare tilbage.

At have et brugbart sprog giver mulighed for en mere nuanceret tænkning, idet ordene og deres indhold bruges til at danne bro og sammenhænge i sætninger og meningsdannelse i enhver form for tænkning. Jo større ordforråd, jo mere præcist, et barn kan formulere sig – jo større mulighed er der for en nuanceret tænkning.


Adresse
  • Forlaget Irene, v/Nora Irene Lund
  • Ansvej 37
  • 8600 Silkeborg
Kontakt på

© 2018 Forlaget Irene